ปฐมบทเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า

พระเจ้าสิบชาติ การสร้างบารมีใน ๑๐ ชาติสุดท้าย

การสร้างบารมีใน ๑๐ พระชาติสุดท้ายของพระโพธิสัตว์เจ้า ซึ่งเป็นการสร้างบารมีที่ยิ่งใหญ่ เรียกอีกประการหนึ่งว่าบารมี ๑๐ ทัศ คือ ทานบารมี  ศีลบารมี เนกขัมมะบารมี ปัญญาบารมี วิริยะบารมี ขันติบารมี สัจจะบารมี อธิฐานบารมี เมตตาบารมี อุเบกขาบารมี และจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งการสร้างบารมีทั้ง ๑๐ พระชาติสุดท้ายนั้น ทรงจุติหรือมาเกิดเป็นมนุษย์ในแต่ละพระชาติดังมีพระนามและการบำเพ็ญพระบารมีดังนี้

  1. พระเตมีย์ใบ้
  2. พระมหาชนก
  3. พระสุวรรณสาม
  4. พระเนมิราช
  5. พระมโหสถ
  6. พระภูริทัต
  7. พระจันทราช
  8. พระพรหมนารท
  9. พระวิธูรบัณฑิต
  10. พระเวสสันดร ทรงบำเพ็ญทานบารมี คือ บำเพ็ญด้วยการให้สิ่งที่ควรให้
แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น