ธรรมศึกษาชั้นตรี

ธรรมศึกษา ชั้นตรี – กรรมกิเลส ๔

วิชาธรรม ธรรมศึกษา ชั้นตรี คิริปฏิบัติ

กรรมกิเลส ๔

  1. ปาณาติบาต ทําชีวิตสัตว์ให้ตกล่วง
  2. อทินนาทาน ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ ด้วยอาการแห่งขโมย
  3. กาเมสุ มิจฉาจาร ประพฤติผิดในกาม
  4. มุสาวาท พูดเท็จ

อธิบาย

กรรมกิเลส แปลว่า กรรมเครื่องเศร้าหมอง หมายถึง การกระทําที่เป็นเหตุให้บุคคลผู้กระทําเศร้าหมอง ไม่ผ่องใสสะอาดบริสุทธิ์ เป็นคนผู้น่ารังเกียจที่สุด มี ๔ อย่าง คือ

๑. ปาณาติบาต การทําชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไป คือ การฆ่ามนุษย์และสัตว์ดิรัจฉาน รวมถึงการทําร้ายเบียดเบียนผู้อื่น ด้วยจิตใจโหดร้ายทารุณ ปาณาติบาตนี้ต้องละด้วยการมีเมตตากรุณา

๒. อทินนาทาน การถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้ หรือการลักขโมยด้วยวิธีการต่างๆ ละเมิดลิขสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ ทรัพย์สินของคนอื่น อทินนาทานนี้ต้องละด้วยทานและการประกอบสัมมาชีพ เลี้ยงชีวิตในทางที่ถูกต้องชอบธรรม

๓. กาเมสุ มิจฉาจาร ความประพฤติผิดในกาม หมายถึง การประพฤติผิดล่วงประเวณีในชายหญิงที่มีเจ้าของหวงแหน การเป็นหญิงหลายใจชายหลายคู่ คบชู้สู่ชายหญิงที่ไม่ใช่คู่ครองของตน กาเมสุ มิจฉาจารนี้ต้องละด้วยความสํารวมในกาม ยินดีในคู่ครองของตน

๔. มุสาวาท การพูดเท็จ หมายถึง การพูดโกหกหลอกลวง บิดเบือนจากความจริง มุสาวาทนี้ต้องละด้วยการรักษาสัจจะ พูดแต่คําจริง

กรรมกิเลส ๔ อย่างนี้ ตรงกับพฤติกรรมที่ว่าโหดร้าย มือไว ใจเร็ว และพูดปด ผู้ที่ทําแม้ข้อใดข้อหนึ่ง ชื่อว่าดําเนินชีวิตผิดจากครรลองคลองธรรมอันดีงามของมนุษย์ เป็นผู้เศร้าหมอง ผู้รู้ติเตียน ไม่มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิต และมีอบายภูมิเป็นที่ไปในภพหน้า

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น