เกี่ยวกับเว็บไซต์พุทธะ

<h3>ปณิธาน</h3>
<p>เว็บไซต์พุทธะดอทคอม หรือ <a href="http://www.phuttha.com/" target="_parent">www.phuttha.com</a> แห่งนี้ เกิดขึ้นจากปณิธานของคณะบุคคลต่างสาขาอาชีพคณะหนึ่ง ที่เห็นพ้องกันว่าในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชน สมควรกระทำบทบาทแห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนา อันจะเป็นหนทางหนึ่งสนับสนุนให้กิจการแห่งพระศาสนาดำเนินไปได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ นอกจากเพื่อเป็น “อาจาริยบูชา” แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและครูบาอาจารย์ทั้งหลายแล้ว ยังจัดทำเป็น “ธรรมทาน” แก่บุคคลทั่วไป ที่สนใจศึกษาและเรียนรู้เรื่องราวในพระพุทธศาสนาด้วย</p>
<h3>การดำเนินงาน</h3>
<div class="number2">
<ol>
<li>๑. ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทอย่างสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของทุกคนในสังคม หลายหน่วยงาน หลายองค์กร ต่างหันมาใช้สื่ออินเตอร์เน็ตเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเพื่อการสื่อสารระหว่างกันมากขึ้น ดังนั้น การดำเนินงานในครั้งนี้ สื่ออินเตอร์เน็ตจึงถูกเลือกให้เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยเป็นส่วนสนับสนุนและส่งเสริมเพิ่มเติมไปจาก “วัดและศาสนสถาน” ทั้งหลาย ที่เป็นศูนย์กลางหลักแห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงอยู่แล้ว</li>
<li>๒. เว็บไซต์พุทธะดอทคอมได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างเรียบง่าย มิได้เน้นที่ความสวยงาม หรือความหรูหราแห่งโลกเทคโนโลยี หากแต่เน้นที่ประโยชน์ของการศึกษาธรรมเป็นที่ตั้ง เนื้อหาทั้งหลายภายในเว็บไซต์ จึงมิได้ยึดติดกับแนวทางใดหรือสำนักใดสำนักหนึ่งเป็นสำคัญ เพราะความหลากหลากแห่งกลวิธีในการเผยแผ่ซึ่งเป็นกุศโลบายของครูบาอาจารย์ ทั้งหลาย ย่อมมีที่มาจาก “สัจธรรม” หนึ่งเดียวแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันทั้งสิ้น</li>
</ol>
</div>
<h3>เป้าหมายการดำเนินงาน</h3>
<div class="number2">
<ol>
<li>๑. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม เผยแผ่ ข้อมูล และข่าวสาร ในพระพุทธศาสนา โดยมิได้มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์แต่ประการใด</li>
<li>๒. เพื่อนำเสนอเนื้อหาของธรรมะสำหรับประโยชน์ในการศึกษา โดยมิได้เป็นไปเพื่อการวิเคราะห์ วิจารณ์ หรือขยายความแห่งธรรมนั้น</li>
</ol>
</div>
<h3>ชื่อเว็บไซต์พุทธะดอทคอม</h3>
<p>คำว่า <strong>“พุทธะ”</strong> นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย</p>
<h3>ขอขอบพระคุณ</h3>
<p>เว็บไซต์พุทธะดอทคอมขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณทุกท่านที่ได้ กรุณาอนุญาตให้เว็บไซต์พุทธะดอทคอมสามารถนำข้อมูลและข่าวสารทั้งหลายมาเผยแผ่ได้โดยมิได้หวังผลตอบแทน เว็บไซต์พุทธะดอทคอม ขออนุโมทนากุศลเจตนาของทุกท่านที่เข้ามาศึกษาธรรมในที่นี้ หากท่านมีข้อสงสัย พบปัญหาในการใช้งาน ต้องการติชม เสนอแนะ หรือ ต้องการแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา สามารถติดต่อคณะผู้จัดทำได้ทางอีเมลที่ <a href="mailto:[email protected]" target="_parent">[email protected]</a></p>
<p>ขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาวิน อินทรังษี ที่ได้อนุญาตให้ใช้<a title="ฟอนต์อัตลักษณ์สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา (PGVIM)" href="http://www.f0nt.com/release/pgvim/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ฟอนต์อัตลักษณ์สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา (PGVIM)</a> ประกอบการแสดงผลในเว็บไซต์พุทธะ</p>
<h3>ติดต่อสำนักงานเว็บไซต์พุทธะ</h3>
<p>เลขที่ ๓๑๙๙​ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ชั้น ๒๙<br /> ถนนพระราม ๔ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย<br /> กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐</p>
<p>โทรศัพท์ ๐๒ ๒๖๒ ๓๓๓๓ ต่อ ๑๐๐๘, โทรสาร ๐๒ ๒๐๔ ๒๕๓๓</p>
<p>อีเมล [email protected]</p>

ติดต่อเว็บไซต์พุทธะ

Subscribe Newsletter