ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธเจ้า

คำนำ

หนังสือ “ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธเจ้า” เล่มนี้ ข้าพเจ้ารวบรวมมาจากหนังสือจำนวน ๑๔ รายการ รวมทั้งหมด ๒๕ เล่ม อันมีรายชื่ออยู่ในบรรณานุกรมท้ายเล่ม ซึ่งเป็นหนังสือที่ทรงคุณค่ายิ่ง เป็นดุจขุมกำลังที่ก่อพลังแห่งความรู้ มีคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนยิ่งนัก ข้าพเจ้าผู้รวบรวมใคร่ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้เขียน ผู้เรียบเรียง พระผู้ทรงนิพนธ์ สมเด็จพระผู้ทรงนิพนธ์มาไว้ ณ ที่นี้

จากข้อมูลในหนังสือทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้นำมาแยกแยะ จัดหมวดหมู่ และย่อยให้ง่ายพยายามทำให้การอ่านราบรื่นขึ้น รวมทั้งได้อธิบายเพิ่มเติมเสริมความเข้าใจ ด้วยการอธิบายไว้ในวงเล็บคำศัพท์และอธิบายเพิ่มเติมเป็นข้อความไว้ในวรรคต่อไป ทั้งนี้ด้วยมีจุดมุ่งหมายให้หนังสือเล่มนี้ สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้ที่เริ่มสนใจใคร่เรียนรู้ใคร่ศึกษาพระพุทธศาสนา รวมทั้งเยาวชนในยุคสมัยปัจจุบัน ดังนั้นเนื้อหาโดยรวมถูกทำให้ง่ายขึ้น รูปแบบการนำเสนอการจัดเรียงลำดับ การจัดวรรคตอนและย่อหน้า มุ่งไปสู่ผู้อ่านกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว ทั้งนี้เมื่อรวมเนื้อหาทั้งหมดเข้าด้วยกัน เชื่อว่าท่านผู้อ่านจะมีความเข้าใจมีความรู้เรื่องราวของพระพุทธศาสนาและพระพุทธเจ้าของพวกเราทั้งหลายดียิ่งขึ้น

สำหรับเรื่องราวของอิทธิปาฏิหาริย์ต่าง ๆ นั้น ข้าพเจ้าผู้รวบรวมใคร่ขอยกข้อความของ “คุณพรรณี ศรีสวัสดิ์” ซึ่งถอดจากเทปคำบรรยายของ “พระเทพวิสุทธิกวี” คราวไปเยือนประเทศอินเดียและเนปาลเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐ และถูกถ่ายทอดออกมาเป็นหนังสือ “สู่แดนพุทธภูมิ” ความว่า “บุคคลาธิษฐาน” เป็นการยกบุคคลเป็นที่ตั้งเป็นใหญ่ในการอธิบายธรรมะ ส่วน “ธรรมาธิษฐาน” เป็นการยกธรรมเป็นที่ตั้ง

อีกตัวอย่างคือ เมื่อพระพุทธเจ้าประสูติแล้วเดินได้เอง ๗ ก้าว มีดอกบัวรองรับทุกก้าว พร้อมกับกล่าวอาสภิวาจา (วาจาองอาจ) ว่า เราเป็นเลิศในโลก ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา

ถามว่า เด็กเกิดใหม่เดินได้ ๗ ก้าว เป็นไปได้หรือ ? มีในโลกนี้หรือ น่าจะเป็นเรื่องโกหกหลอกเด็ก เป็นนิทานบรมโบราณมากกว่า ถ้าคนไม่เชื่ออภินิหาร คนสมัยใหม่ย่อมปฏิเสธส่วนคนที่ไม่มีการศึกษาเพียงพอก็คงเชื่อ แล้วเราล่ะ จะเชื่ออย่างไหน หรือจะเชื่อทั้งสองอย่างนี่แหละ

ที่ว่าเป็นไปได้ เพราะพระองค์ไม่ใช่บุคคลธรรมดา เป็นบุคคลพิเศษ เป็นธรรมดาของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าไม่ใช่เราบุคคลธรรมดา ลูกกวาง ลูกเก้ง เกิดมาธรรมดาก็วิ่งได้แล้ว เพราะเป็นธรรมชาติ มิฉะนั้นเสือจับกินหมด เกิดแล้วแก่ แล้วตาย ก็เป็นเรื่องธรรมดา ถ้าผิดธรรมดา โลกคงวุ่นวาย เกิดแล้วไม่ตาย คนแก่อยู่เต็มโลกหมด ไม่มีอาหาร ไม่มีที่อยู่ เต็มถนนหนทาง เดินกันไม่ได้

แต่ถ้าเป็นธรรมาธิษฐาน ก็หมายถึงการเผยแผ่ศาสนาของพระพุทธเจ้า จะไปได้ไกล ๗ แคว้น พระพุทธเจ้าเกิดที่ใต้ต้นสาละ เมื่อตรัสรู้แล้วเสด็จดำเนินไป ๗ ก้าว ก่อนตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้น คือ เจ้าชายสิทธัตถะ”

ขอขอบคุณท่านผู้อ่านทุกท่านที่ข้าพเจ้ากล่าวถึงในบรรณานุกรมท้ายเล่มไว้ ณ ที่นี้ เรื่องราวของพระพุทธเจ้านั้นช่างงดงาม งดงามไปด้วยความดี เปี่ยมล้นไปด้วยความเมตตาและอ่อนโยน พวกเราชาวพุทธเป็นหนี้บุญคุณพระองค์ท่านอย่างเหลือล้น ในการที่พระพุทธเจ้าทรงนำพระพุทธศาสนาซึ่งนำพาหนทางแห่งการพ้นทุกข์มาหยิบยื่นให้

ภัทรวรรณ วันทนชัยสุข

กันยายน ๒๕๔๖