เสียงอ่านธรรม

เสียงอ่านหนังสือพระครูบาบุญชุ่ม เรื่อง ธรรมาอาลัย ในพ่อหลวงสุดดวงใจ

หนังสือเสียง ธรรมาอาลัย ในพ่อหลวงสุดดวงใจ เขียนโดย พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร แห่งวัดพระธาตุดอนเรือง เมืองพง ประเทศเมียนมาร์ เกจิดังล้านนา ผู้เป็นที่เคารพนับถือของชาวไทย ชาวลาว ชาวเมียนมาร์ ชาวจีน สิบสองปันนา และ ชาวภูฏาน 

หนังสือเล่มนี้ เขียนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ดวงวิญญาณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙

หนังสือ ธรรมาอาลัย ในพ่อหลวงสุดดวงใจ โดย พระครูบาเจ้าบุญชุ่ม ญาณสํวโร
หนังสือ ธรรมาอาลัย ในพ่อหลวงสุดดวงใจ โดย พระครูบาเจ้าบุญชุ่ม ญาณสํวโร

บทธรรมในหนังสือ กล่าวถึงความอาลัยที่ชาวไทยมีต่อในหลวงรัชกาลที่ ๙ และ สอนว่า สังขารไม่เที่ยง ดับไปเป็นธรรมดา อีกทั้งยังมีบทธรรมอื่นๆ เช่น มรรค ๘, ผู้ไม่ประมาทในความตายแท้จริง, ปฏิจจสมุปบาท, พุทธวจนบางตอน, อาณาปานสติภาวนา 

อ่านโดย จุฑาธิปษ์ ภักดีกุล ผู้ประกาศข่าวช่อง ๓ (พระครูบาบุญชุ่ม มอบหมายให้อ่าน) คุณประชุม มาลีนนท์ (ลูกศิษย์) จัดทำทั้งหมด ๘,๐๐๐ แผ่น ถวายพระครูบาบุญชุ่ม และ แจกจ่ายให้ประชาชนชาวไทยได้ฟัง เพื่อน้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ ๙ และ ศึกษาธรรมะให้ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น