เสียงอ่านธรรม

พุทธสังเวชนียสถาน ๔ โดย พระมหาอ้าย ธีรปัญโญ

พุทธสังเวชนียสถาน ๔ ธรรมยาตราสู่ดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธเจ้า โดย ดร.พระมหาอ้าย ธีรปัญโญ เสียงอ่านภาษาอังกฤษโดย แพง-พลอย-พัต-เพชร จัดทำและเผยแผ่เป็นธรรมทานเนื่องในโอกาส “ถวายผ้ากฐินธรรมยาตราสามัคคี” ณ วัดโพธิ์ศรี บ้านห้วยทราย ต.โนนราษี อ.บรบือ จ.มหาสารคาม วันเสาร์ที่ ๑๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ สพฺพทานํ ธมฺมนานํ ชินาติ, The gift of truth excels all other gifts, การให้ธรรมะ ชนะการใช้ทั้งปวง.

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น