พระธรรมเทศนา

ปฏิบัติธรรมถูกทาง – พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

ปฏิบัติธรรมถูกทาง - พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)ปฏิบัติธรรมถูกทาง - พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

ปฏิบัติธรรมถูกทาง – พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น