พระธรรมเทศนา

ธรรมอบรมจิต ตอนที่ ๔

พระรูปฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สำนักสงฆ์ทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๘

พระธรรมเทศนาในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ชุด ธรรมอบรมจิต ตอนที่ ๔

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น