พระธรรมเทศนา

ธรรมบรรยายในกิจกรรม แสงธรรมส่องใจ ๒๕๕๔ โดยพระครูจันทนิภากร (หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร)

รวมบทสวดมนต์และธรรมบรรยาย โดยพระครูจันทนิภากร (หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร) ที่ได้เมตตารับนิมนต์มาเป็นพระวิปัสสนาจารย์ในกิจกรรม “แสงธรรมส่องใจ ในสวนโมกข์กรุงเทพฯ” ครั้งที่ ๑ – ๓ ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ สวนรถไฟและกิจกรรม “แสงธรรมส่องใจ” ครั้งที่ ๔ – ๖ ณ อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ถนนพระราม ๔ กรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๔

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น