วีดิทัศน์ธรรม

พรปีใหม่ ๒๕๕๓ โดย พระครูจันทนิภากร

เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๓ นี้ พระครูจันทนิภากร (หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร) เจ้าอาวาสวัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ ประธานศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ได้เมตตาให้พรปีใหม่ แก่ญาติธรรมในพระพุทธศาสนา โดยได้น้อมนำเอาธรรมะขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า คือ “ธรรมะ ๔ พ” ประกอบด้วย พอกิน, พอใช้, พอดี, และ พอใจ มาชี้แนะให้พุทธศาสนิกชน ได้นำไปประพฤติปฏิบัติเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไป

การรับชมวิดิทัศน์ธรรมบนหน้าเว็บไซต์ ควรเชื่อมต่อด้วยอินเตอร์เน็ทความเร็วสูง เนื่องจากไฟล์มีขนาดใหญ่ พิจารณาเลือกดาวน์โหลดไฟล์แทนโดยคลิกลิงก์ตามแนบท้ายมานี้

ขออำนวยพรให้คณะศรัทธาญาติโยม ผู้ใฝ่ในศีลในธรรม ในปีใหม่นี้ คือ พุทธศักราช ๒๕๕๓ จงมีความสุขกาย แล้วก็สุขใจ ให้ดำเนินชีวิตไปด้วยธรรม “สุขกาย” ก็ต้องบริหารกาย ให้กายสุขภาพดี “สุขใจ” ก็คือบริหารจิตให้จิตมีสุขภาพดี กายดีแล้วก็ใจดี การดำเนินชีวิตในปีใหม่นี้ก็จะประสบแต่ความดี

ฉะนั้นในปีใหม่นี้ จะน้อมนำเอาธรรมะของ องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ยกขึ้นมา ชี้แนะให้คณะศรัทธาญาติโยม ได้นำไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดมีความสุขความเจริญในชีวิต เรียกว่า “ธรรมะ ๔ พ” พ ที่ ๑ ก็คือพอกิน, พ ที่ ๒ ก็คือพอใช้, พ ที่ ๓ ก็คือพอดี, พ ที่ ๔ ก็คือพอใจ ถ้าท่านใดนำเอาธรรมะ ๔ พ ไปใช้ ไปฝึก ไปหัด ไปปฏิบัติตาม ชีวิตในปีใหม่นี้ก็จะมีแต่ความสุขความเจริญ

ในข้อแรกคือ พอกิน เราก็ต้องหากิน มีความขยันหมั่นเพียร ขยันประกอบสัมมาอาชีวะ ขยันชนะสิ่งชั่วมั่วตัณหา ขยันพูดแต่สิ่งดีมีเมตตา ขยันหาความรู้เชิดชูตน เนี่ยให้ขยัน อย่าไปเลือกงานให้ขยันทำงาน ต้องเป็นผู้ที่ขยันอยู่เสมอ ไปทำงานก็ให้ตรงต่อเวลา เลิกก็ให้ตรงต่อเวลา งานนั้นก็จะช่วยพัฒนาเรา พอเรามีงานดีเงินก็เดิน งานดีหัวหน้าผู้บริหารก็พอใจ ท่านก็จะได้ช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเราดีขึ้น เนี่ย พ ที่ ๑ คือพอกิน จะต้องขยัน

พอ ที่ ๒ คือต้องพอใช้ คือใช้ให้มันพอดี มีน้อยก็ใช้น้อย มีมากก็ประหยัด ต้องประหยัดซื่อสัตย์แล้วก็ต้องอดทน นี่คือธรรมะของพระพุทธเจ้า ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัดแล้วก็อดทน แล้วก็จะมีทรัพย์สินพอกินพอใช้

พอ ที่ ๓ ก็คือต้องพอดี เลยดีก็ไม่ดี ดีไม่พอก็ไม่ดี ฉะนั้นจะต้องพอดี พอดีในที่นี้หมายถึงการใช้จ่ายอย่างพอดี การกินแต่พอดี ต้องรู้จักว่าดี พอดีขนาดไหน ทุกวันนี้ทุกคนอยากได้ดี แต่ไม่ค่อยทำดีกัน ดีทางกายก็คืออ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่เป็นนิจ ดีทางวาจาก็คือพูดจาไพเราะอ่อนหวาน ดีทางใจ ใจก็อ่อนโยน ใจมีเมตตา ใจมีความกรุณา ใจมีความสงสาร ใจมีอุเบกขา คือใจมีพรหมวิหาร ๔ เป็นพรหม มีใจดั่งพรหม ใครๆก็อยากเข้าใกล้ ใครๆก็อยากเข้าหา ชีวิตเราก็จะมีแต่ความสุขความเจริญ

พอ ที่ ๔ ก็คือต้องพอใจ พอใจเนี่ยสำคัญ เราทำอะไรเราก็ต้องมีความพอใจ เค้าเรียกว่า “ฉันทะ” มีความพอใจในหน้าที่การงานที่เราทำอยู่ ทำงานให้ดีที่สุด เราได้รับมอบหมายงานอะไรไว้ก็ทำให้ดีที่สุด เราทำดีที่สุดเราก็พอใจ คนรอบข้างก็พอใจ ผู้บริหารเจ้านายเราก็พอใจ คือเราต้องทำด้วยความพอใจงานก็จะดำเนินไปสู่ในทิศทางที่ดี

ชีวิตในปีใหม่นี้ก็จะไปทางความสุขความเจริญ เขาเรียกว่าก้าวหน้าไม่ถอยหลัง คือ เจริญขึ้น เจริญขึ้น เจริญขึ้น พยายามประคับประคองตนเองด้วยศีล ประคับประคองตนเองด้วยธรรม น้อมนำเอาศีลมารักษากาย วาจา น้อมนำเอาธรรมะมารักษาใจ ศีลเนี่ยทำให้สวย ศีลเนี่ยทำให้รวย ศีลเนี่ยทำให้สูง ศีลเนี่ยทำให้หอม ศีลทำให้สวย ก็หมายถึงการยืน การเดิน การนั่ง การนอน อิริยาบถหลักสวย สังเกตดูคนมีศีลจะสวย ยืน เดิน นั่ง นอน ก็เรียบร้อย นี่คือสวย ศีลทำให้รวย คือศีลนี่เป็น เขาเรียกว่าเป็น ”อริยทรัพย์” คือเกิดความปีติ อิ่มใจ พอใจ คือรวย รวยที่ใจ เป็นอริยทรัพย์ เป็นทรัพย์ที่ตกน้ำไม่ไหล เป็นทรัพย์ที่ตกไฟไม่ไหม้ ก็คือศีลนี้เป็นอริยทรัพย์ ภายใน รวยภายใน รวยทาน ศีลนี้ทำให้สูงไปสู่สุคติ ตายแล้วก็ไปเกิดบนสวรรค์ ศีลช่วยได้ทำให้สูง ใจสูงไปสู่ที่ดี เรียกว่าสุคติ ศีลทำให้หอม คนที่มีศีลนั่นน่ะ บุตร สามี-ภรรยา คนรอบข้าง คนใกล้ชิด ก็จะหอม คือหอมกลิ่นของศีลเพราะเรามีศีล หอมในที่นี้หมายถึงมีคนยกย่องสรรเสริญ กราบไหว้บูชา คนมีศีลจะหอม เพราะมีศีลรักษากายวาจา

แล้วเราก็ต้องมีธรรมะรักษาใจ เขาเรียกว่า “เทวธรรม” ธรรมที่ทำคนให้เป็นเทวดา ๑. หิริ ความละอายต่อบาป ๒. โอตัปปะ ความสะดุ้งกลัวต่อบาป ในปีใหม่นี้บุคคลใดมีธรรมะ ๒ ข้อนี้ประจำใจ บุคคลนั้นจะเป็นเทวดา เป็นเทวบุตร เทวดา เป็นนางฟ้า อยู่ที่ไหนก็มีแต่ความสุข เพราะมีความละอายต่อบาป เกรงกลัวต่อบาป คำว่าบาป หมายถึงสิ่งที่ทำให้ใจเศร้าหมอง คำว่าบาป หมายถึงสิ่งที่ทำให้ใจเป็นทุกข์ เช่นฆ่าสัตว์นี่ก็เป็นบาป ลักของเขานี่ก็เป็นบาป ประพฤติผิดสามี-ภรรยาคนอื่นก็เป็นบาป การพูดปด พูดส่อเสียด พูดเพ้อเจ้อ พูดคำหยาบ อันนี้ก็เป็นบาป การเสพสิ่งเสพติดทุกชนิด ยาม้า ยาบ้า ยาฝิ่น เฮโรอิน กัญชา สิ่งเหล่านี้เป็นบาป

ฉะนั้นในปีใหม่นี้ ขอให้คณะศรัทธาญาติโยม จงละบาปมาบำเพ็ญบุญ ด้วยการให้ทาน การรักษาศีลด้วยการเจริญ จิตภาวนา ท่านก็จะประสบพบกับความสุข ความเจริญ ถึงที่สุดแห่งพุทธคือ พระนิพพาน ดับเย็น ฉะนั้นก็ขออำนวยพรในปีใหม่นี้ ให้คณะศรัทธาญาติโยมทุกท่าน ทุกคน จงเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภานธนสาร ให้ได้มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ นิพพานสมบัติ โดยถ้วนหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญ ขอเจริญพร

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น