วีดิทัศน์ธรรม

ฝึกสมาธิภาวนาแบบชาวพุทธ โดย พระครูจันทนิภากร (หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร)

ธรรมบรรยาย “แสงธรรมส่องใจ..ในสวนโมกข์กรุงเทพฯ”ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ ในหัวข้อ“ฝึกสมาธิภาวนาแบบชาวพุทธ” โดยพระวิปัสนาจารย์ พระครูจันทนิภากร(หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร)ในวันเสาร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.ห้องประชุมชั้น ๒ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ สวนรถไฟ จตุจักร กรุงเทพมหานคร

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น