วีดิทัศน์ธรรม

ปล่อยวางอย่างไม่ประมาท โดย พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

ธรรมบรรยายในหัวข้อ “ปล่อยวางอย่างไม่ประมาท” โดย พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล ในวันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๗.๓๐ – ๒๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ๒ (ตึกข่าว) ถนนพระราม ๔ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น