วีดิทัศน์ธรรม

บทสตฺตติวสฺสรชฺชกาลวรทานคาถา ๒๕๕๙ [ภาษาบาลี พร้อมคำแปล]

บทสวดฉันท์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับมหาเถรสมาคม และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

พระพรหมดิลก วัดสามพระยา เป็นผู้แต่งฉันท์ ภาษาบาลีพร้อมคำแปล และ สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นผู้ตรวจแก้

ต้นฉบับเสียงจาก คณะสงฆ์ภาค ๑๕ เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ https://www.youtube.com/watch?v=zMgLdM3bD3o

* หมายเหตุ คำแปลภาษาบาลี จัดวางเพื่อความเหมาะสมตามลำดับ ไม่ได้อ้างอิงถึงฉันท์บาลีที่ขึ้นประกอบพร้อมกัน

* คำแปลอ้างอิงจากจดหมายประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติของสำนักงานพระพุทธศาสนา ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งมีความแตกต่างกับสำนวนในหนังสือ “บทเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระราชกุศล พ.ศ. ๒๕๕๙” ในหน้า ๔๑ – ๔๒

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น