วีดิทัศน์ธรรม

ข่าวเที่ยงวัน ทันเหตุการณ์ เรื่อง ฟันฝ่าวิกฤตหลังชีวิตล้มเหลว

ข่าวเที่ยงวัน ทันเหตุการณ์ เรื่อง ฟันฝ่าวิกฤตหลังชีวิตล้มเหลว ออกอากาศในวันพุธที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น