วีดิทัศน์ธรรม

การปฏิบัติธรรมไปตามลำดับ โดย พระครูจันทนิภากร (หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร)

ธรรมบรรยาย “แสงธรรมส่องใจ..ในสวนโมกข์กรุงเทพฯ” ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ ในหัวข้อ “การปฏิบัติธรรมไปตามลำดับ” โดยพระวิปัสนาจารย์ พระครูจันทนิภากร (หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร) ในวันเสาร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ห้องประชุมชั้น ๒ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ สวนรถไฟ จตุจักร กรุงเทพมหานคร

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น