ธรรมในใจ

ธรรมในใจตอนพิเศษ ไม่…ประมาท (๒)

อ.กำพล ทองบุญนุ่ม และ คุณสมคิด ลวางกูรอ.กำพล ทองบุญนุ่ม และ คุณสมคิด ลวางกูร

รายการธรรมในใจตอนพิเศษ เนื่องในวันวิสาขบูชา หัวข้อ “ไม่…ประมาท” แขกรับเชิญ อ.กำพล ทองบุญนุ่ม ผู้เรียกตัวเองว่า “อุปกรณ์สอนธรรม” และ คุณสมคิด ลวางกูร นักพูดผู้ส่งกำลังใจให้ผู้อื่น ออกอากาศวันเสาร์ที่ ๙ อาทิตย์ที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น