ธรรมในใจ

เข็มทิศแห่งสติ นำทางชีวิตและหัวใจ

คุณฐิตินาถ ณ พัทลุง ผู้เขียนหนังสือ "เข็มทิศชีวิต" และคุณศิริรัตน์ ณ พัทลุง ผู้เขียนหนังสือ "เข็มทิศหัวใจ"คุณฐิตินาถ ณ พัทลุง ผู้เขียนหนังสือ "เข็มทิศชีวิต" และคุณศิริรัตน์ ณ พัทลุง ผู้เขียนหนังสือ "เข็มทิศหัวใจ"

รายการธรรมในใจ ตอน เข็มทิศแห่งสติ นำทางชีวิตและหัวใจ แขกรับเชิญ คุณฐิตินาถ ณ พัทลุง ผู้เขียนหนังสือ “เข็มทิศชีวิต” และ คุณศิริรัตน์ ณ พัทลุง ผู้เขียนหนังสือ “เข็มทิศหัวใจ” ออกอากาศ วันเสาร์ที่ ๕ อาทิตย์ที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น