ธรรมในใจ

สิ่งที่เห็น…ไม่ใช่สิ่งที่เป็น

คุณสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรมคุณสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม

รายการธรรมในใจ ตอน สิ่งที่เห็น…ไม่ใช่สิ่งที่เป็น แขกรับเชิญ คุณสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม ประธานมูลนิธิชื่นในธรรม สำนึกรักบ้านเกิด ออกอากาศวันเสาร์ที่ ๑๒ อาทิตย์ที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น