ธรรมในใจ

สัมมาสติ…เพื่อปัญญาอันงอกงาม ตอน ๑

อ.สุลักษณ์ ศิวรักษ์ และ ดร.ประมวล เพ็งจันทร์อ.สุลักษณ์ ศิวรักษ์ และ ดร.ประมวล เพ็งจันทร์

รายการธรรมในใจ ตอน สัมมาสติ…เพื่อปัญญาอันงอกงาม ตอน ๑ แขกรับเชิญ อ.สุลักษณ์ ศิวรักษ์ ปราชญ์แห่งสยาม และ ดร.ประมวล เพ็งจันทร์ อดีตอาจารย์สอนพุทธปรัชญา ออกอากาศวันเสาร์ที่ ๒๗ อาทิตย์ที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น