ธรรมในใจ

สมเด็จกรมหลวงฯ ของปวงชน

ดนัย จันทร์เจ้าฉายดนัย จันทร์เจ้าฉาย

รายการธรรมในใจ ตอน สมเด็จกรมหลวงฯ ของปวงชน แขกรับเชิญ คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย อีกหนึ่งผู้ถวายงานใกล้ชิดเกี่ยวกับหนังสือ ออกอากาศวันเสาร์ที่ ๑๕ อาทิตย์ที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น