ธรรมในใจ

ลูกเป็นอย่างที่เราเป็น

แพทย์หญิงจิตรา วงศ์บุญสินแพทย์หญิงจิตรา วงศ์บุญสิน

รายการธรรมในใจ ตอน ลูกเป็นอย่างที่เราเป็น แขกรับเชิญ แพทย์หญิงจิตรา วงศ์บุญสิน แม่ผู้เห็นความดีมีค่ามากกว่าความเก่ง ออกอากาศวันเสาร์ที่ ๒๑ อาทิตย์ที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น