ธรรมในใจ

ละความชั่ว ก่อนทำความดี (๒)

อ.ผาณิต กันตามระ วิทยากรอิสระ และ อ.ศมประสงค์ ชาวนาไร่ ศิลปินผู้สร้างโบสถ์มานานกว่า ๒๐ ปีอ.ผาณิต กันตามระ และ อ.ศมประสงค์ ชาวนาไร่

รายการธรรมในใจตอนพิเศษ ละความชั่ว ก่อนทำความดี (๒) แขกรับเชิญ อ.ผาณิต กันตามระ วิทยากรอิสระ และ อ.ศมประสงค์ ชาวนาไร่ ศิลปินผู้สร้างโบสถ์มานานกว่า ๒๐ ปี ออกอากาศวันเสาร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ อาทิตย์ที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น