ธรรมในใจ

พุทธธรรม นำสู่…พุทธศิลป์

ผศ.สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์ อ.ศิลปะไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีผศ.สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์

รายการธรรมในใจ ตอน พุทธธรรม นำสู่…พุทธศิลป์ แขกรับเชิญ ผศ.สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์ อาจารย์ศิลปะไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ออกอากาศวันเสาร์ที่ ๒๖ อาทิตย์ที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น