ธรรมในใจ

ผมให้ได้…เพราะใจผมให้

จ.ส.ต.จินตวีร์ เกียงมี ตำรวจที่ออกช่วยเหลือผู้ยากไร้มากว่า ๒๐ ปีจ.ส.ต.จินตวีร์ เกียงมี

รายการธรรมในใจ ตอน ผมให้ได้…เพราะใจผมให้ แขกรับเชิญ จ.ส.ต.จินตวีร์ เกียงมี ตำรวจที่ออกช่วยเหลือผู้ยากไร้มากว่า ๒๐ ปี ออกอากาศวันเสาร์ที่ ๗ อาทิตย์ที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น