ธรรมในใจ

ผมมองธรรมชาติของชีวิต…อย่างที่มันเป็น

อ.อิทธิพร ธงอินเนตรอ.อิทธิพร ธงอินเนตร

รายการธรรมในใจ ตอน ผมมองธรรมชาติของชีวิต…อย่างที่มันเป็น แขกรับเชิญ อ.อิทธิพร ธงอินเนตร ครูสอนวิปัสสนากรรมฐาน ออกอากาศวันเสาร์ที่ ๒๖ อาทิตย์ที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น