ธรรมในใจ

ปัญญาเพื่อเห็นธรรม ธรรมเพื่อเกิดปัญญา (๑)

อ.วิโรจน์ ตั้งวาณิชย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมประเพณีจีนอ.วิโรจน์ ตั้งวาณิชย์

รายการธรรมในใจ ตอน ปัญญาเพื่อเห็นธรรม ธรรมเพื่อเกิดปัญญา (สัปดาห์ที่ ๑) แขกรับเชิญ อ.วิโรจน์ ตั้งวาณิชย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมประเพณีจีน ออกอากาศวันเสาร์ที่ ๑ อาทิตย์ที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น