ธรรมในใจ

ธรรมในใจไปสังเวชนียสถาน “ธรรมเมกขสถูป”

ธรรมในใจไปสังเวชนียสถาน “ธรรมเมกขสถูป”

รายการธรรมในใจ ตอน ธรรมในใจไปสังเวชนียสถาน “ธรรมเมกขสถูป” แม่น้ำคงคา เมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย, “ธรรมเมกขสถูป” สถานที่ประทานปฐมเทศนา ๑ ใน ๔ สังเวชนียสถาน, ศึกลาจารึกพระเจ้าอโศกมหาราช, วัดพระเชตวันมหาวิหาร เมืองสาวัตถี ประเทศอินเดีย, มหามูลคันธกุฎี ออกอากาศวันเสาร์ที่ ๑๐ อาทิตย์ที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น