ธรรมในใจ

ธรรมในใจสัญจร ครั้งที่ ๔ ม.ศ.ว. ประสานมิตร (๑)

อ.ประมวล เพ็งจันทร์อ.ประมวล เพ็งจันทร์
คุณฐิตินาถ ณ พัทลุง
คุณฐิตินาถ ณ พัทลุง

รายการธรรมในใจสัญจร ครั้งที่ ๔ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ตอน ๑ เรื่อง “การทำดีคืออะไร ในยุคนี้” โดย อ.ประมวล เพ็งจันทร์ อดีตอาจารย์สอนพุทธปรัชญา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / “สมาธิคืออะไร แล้วฝึกอย่างไร” โดย คุณฐิตินาถ ณ พัทลุง ผู้เขียนหนังสือ “เข็มทิศชีวิต” / “ธรรมะมีส่วนช่วย พฤติกรรมวัยรุ่นได้อย่างไร” โดย คุณนิธิชัย ยศอมรสุนทร​ (หยวน) นักแสดง ออกอากาศวันเสาร์ที่ ๙ อาทิตย์ที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น