ธรรมในใจ

ธรรมะ…ช่วยชีวิตชุบจิตใจ

คุณผจงจิตต์ ช่างเสนาะ ผู้ที่ธรรมะเปลี่ยนชีวิตคุณผจงจิตต์ ช่างเสนาะ

รายการธรรมในใจ ตอน ธรรมะ…ช่วยชีวิตชุบจิตใจ แขกรับเชิญ คุณผจงจิตต์ ช่างเสนาะ ผู้ที่ธรรมะเปลี่ยนชีวิต ออกอากาศวันเสาร์ที่ ๒๘ อาทิตย์ที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น