ธรรมในใจ

ธรรมะ…ง่ายๆ (๑)

อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ช่างเขียนรูปอ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

รายการธรรมในใจ ตอน ธรรมะ…ง่ายๆ (๑) แขกรับเชิญ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ช่างเขียนรูป ออกอากาศวันเสาร์ที่ ๒๒ อาทิตย์ที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น