ธรรมในใจ

ธรรมะเพื่อตนและมนุษยชาติ

คุณเตือนใจ กุญชร ณ อยุธยา ดีเทศน์

รายการธรรมในใจ ตอน ธรรมะเพื่อตนและมนุษยชาติ แขกรับเชิญ คุณเตือนใจ กุญชร ณ อยุธยา ดีเทศน์ ๑ ในสตรีดีเด่นในพระพุทธศาสนา ปี ๕๑ ออกอากาศวันเสาร์ที่ ๖ อาทิตย์ที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น