ธรรมในใจ

ธรรมะพิทักษ์สันติราษฎร์

ด.ต.สมศักดิ์ บุญรัตน์ด.ต.สมศักดิ์ บุญรัตน์

รายการธรรมในใจ ตอน ธรรมะพิทักษ์สันติราษฎร์ แขกรับเชิญ ด.ต.สมศักดิ์ บุญรัตน์ ๑ ในครูตำรวจข้างถนน ออกอากาศวันเสาร์ที่ ๒๖ อาทิตย์ที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น