ธรรมในใจ

ธรรมะปฏิบัติที่มาแห่งสติ

ทันตแพทย์สม สุจีราทันตแพทย์สม สุจีรา

รายการธรรมในใจ ตอน ธรรมะปฏิบัติที่มาแห่งสติ แขกรับเชิญ ทันตแพทย์สม สุจีรา ผู้เขียนหนังสือ “ไอน์สไตน์พบ พระพุทธเจ้าเห็น” ออกอากาศวันเสาร์ที่ ๒๑ อาทิตย์ที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น