ธรรมในใจ

ธรรมะที่ถูกต้องใช้…ให้เป็น

คุณจุฑารัตน์ มณีราคาคุณจุฑารัตน์ มณีราคา

รายการธรรมในใจ ตอน ธรรมะที่ถูกต้องใช้…ให้เป็น แขกรับเชิญ คุณจุฑารัตน์ มณีราคา รองมิสไทยแลนด์เวิร์ล อันดับ ๔ ปี ๒๐๐๗ ออกอากาศวันเสาร์ที่ ๒๘ อาทิตย์ที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น