ธรรมในใจ

ทำตนให้ถูก คือธรรมะสอนลูก

ครอบครัว ณ ป้อมเพชรครอบครัว ณ ป้อมเพชร

รายการธรรมในใจ ตอน ทำตนให้ถูก คือธรรมะสอนลูก แขกรับเชิญ ครอบครัว ณ ป้อมเพชร ออกอากาศวันเสาร์ที่ ๑ อาทิตย์ที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น