ธรรมในใจ

ทำดี…ดี

น.พ.บัญชา พงษ์พานิช อดีตแพทย์ที่หันมาทำงานทางพระพุทธศาสนาน.พ.บัญชา พงษ์พานิช

รายการธรรมในใจ ตอน ทำดี…ดี แขกรับเชิญ น.พ.บัญชา พงษ์พานิช อดีตแพทย์ที่หันมาทำงานทางพระพุทธศาสนา ออกอากาศวันเสาร์ที่ ๓๐ อาทิตย์ที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น