ธรรมในใจ

ดวงตา…แห่งธรรม

ดวงตา ตุงคะมณีดวงตา ตุงคะมณี

รายการธรรมในใจ ตอน ดวงตา…แห่งธรรม แขกรับเชิญ คุณดวงตา ตุงคะมณี ออกอากาศวันเสาร์ที่ ๑๓ อาทิตย์ที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น