ธรรมในใจ

ดวงตาแห่งปัญญา…นำพาจิตใจ

คุณสุพจน์ รัศมีสวนสร้อย นักจัดรายการวิทยุคุณสุพจน์ รัศมีสวนสร้อย

รายการธรรมในใจ ตอน ดวงตาแห่งปัญญา…นำพาจิตใจ แขกรับเชิญ คุณสุพจน์ รัศมีสวนสร้อย นักจัดรายการวิทยุ ออกอากาศวันเสาร์ที่ ๔ อาทิตย์ที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น