ธรรมในใจ

ฉันเข้าใจความรักของพ่อด้วยธรรมะ

คุณเพชรยุพา บูรณ์ศิริจรุงรัตน์ บก. สำนักพิมพ์ ณ เพชรคุณเพชรยุพา บูรณ์ศิริจรุงรัตน์ บก. สำนักพิมพ์ ณ เพชร

รายการธรรมในใจ ตอน ฉันเข้าใจความรักของพ่อด้วยธรรมะ แขกรับเชิญคุณเพชรยุพา บูรณ์ศิริจรุงรัตน์  บก. สำนักพิมพ์ ณ เพชร ออกอากาศ วันเสาร์ที่ ๒๖ อาทิตย์ที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น