ธรรมในใจ

คุณธรรมนำธุรกิจและชีวิต

คุณอนุรจ ว่องวานิชคุณอนุรจ ว่องวานิช

รายการธรรมในใจ ตอน คุณธรรมนำธุรกิจและชีวิต แขกรับเชิญ คุณอนุรุธ ว่องวานิช เจ้าของบริษัท อังกฤษตรางู (แอล.พี) จำกัด ออกอากาศวันเสาร์ที่ ๓๐ อาทิตย์ที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น