ธรรมในใจ

คุณค่าแห่ง…สติ

คุณคชาภรณ์ สำราญใจ ผู้รู้คุณค่าของ...สติคุณคชาภรณ์ สำราญใจ ผู้รู้คุณค่าของ...สติ

รายการธรรมในใจ ตอน คุณค่าแห่ง…สติ แขกรับเชิญคุณ คชาภรณ์ สำราญใจ ผู้รู้คุณค่าของ…สติ ออกอากาศวันเสาร์ที่ ๒ อาทิตย์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น