ธรรมในใจ

คิดดีได้…จึงทำดีด้วย

ครูสมประสงค์ มั่งอะนะครูสมประสงค์ มั่งอะนะ

รายการธรรมในใจ ตอน คิดดีได้…จึงทำดีด้วย แขกรับเชิญ ครูสมประสงค์ มั่งอะนะ ผอ.โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ออกอากาศวันเสาร์ที่ ๑๒ อาทิตย์ที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น