ธรรมในใจ

ความชั่วเล็กน้อยก็ประมาท…ไม่ได้ (๑)

ดร.กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวัฒนธรรมทิเบต และ คุณนที เอกวิจิตร์ นักร้องวง Buddha Blessดร.กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ และ คุณนที เอกวิจิตร์

รายการธรรมในใจสัญจร มหาวิทยาลัยสยาม “ความชั่วเล็กน้อยก็ประมาท…ไม่ได้” (๑) ตอน แขกรับเชิญ ดร.กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวัฒนธรรมทิเบต และ คุณนที เอกวิจิตร์ นักร้องวง Buddha Bless ออกอากาศวันเสาร์ที่ ๒๑ อาทิตย์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น