ธรรมในใจ

กลับใจได้…เพราะพ่อแม่เชื่อในผม

คุณกรวิศว์ สุริยศรีวรรณ เยาวชนที่เคยหลงผิดคุณกรวิศว์ สุริยศรีวรรณ

รายการธรรมในใจ ตอน กลับใจได้…เพราะพ่อแม่เชื่อในผม แขกรับเชิญ คุณกรวิศว์ สุริยศรีวรรณ เยาวชนที่เคยหลงผิด ออกอากาศวันเสาร์ที่ ๑๔ อาทิตย์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น