ธรรมประพันธ์

เมตตาธรรมค้ำจุนโลก

พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป

ขอเจริญพรคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลาย ในวันนี้อาตมาจะแสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง เมตตาธรรมค้ำจุนโลก ให้พวกเราได้นำข้อธรรมไปพิจารณาให้แยบคาย และเข้าใจการประพฤติปฏิบัติ เพื่อฝึกหัดและปรับปรุงตนเองให้อยู่กับสภาวะของโลก ซึ่งจะทำให้มีความผาสุกเกิดขึ้นแก่ตนเองและบุคคลอื่นด้วย ข้อธรรมนี้องค์สมเด็จพะผู้มีพระภาคเจ้าได้ชี้แจงแสดงไว้ในพรหมวิหาร ๔ ซึ่งเป็นข้อหนึ่งในธรรมกรรมฐานทั้ง ๔ ข้อ และมีบางท่านได้น้อมนำไปฝึกฝนตนแล้ว ก็ได้รับซึ่งความสุขความสงบ ทำให้จิตใจเป็นสมาธิหนักแน่นมั่นคงได้

พวกเราทั้งหลายที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นจะบริสุทธิ์บริบูรณ์ ได้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ก็อาศัยที่ได้สร้างสมอบรมบารมีมานั้นอย่างหนึ่ง ร่างกายกายาจึงสมบูรณ์ทั้งหญิงทั้งชาย เกิดมาแล้วจะอยู่ด้วยกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขครบถ้วนหน้ากันในโลกนี้ ก็ต้องเป็นผู้มีเมตตา

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น