ธรรมประพันธ์

อาสาฬหบูชา – เข้าพรรษา

เรื่องอาสาฬหบูชา เข้าพรรษา ที่จัดพิมพ์ครั้งนี้ เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ทรงนิพนธ์ไว้ต่างวาระต่างโอกาส คือบางตอนทรงนิพนธ์ไว้ในเรื่อง พระพุทธเจ้าของเรานั้นท่านเลิศล้ำ บางตอนทรงนิพนธ์ไว้ในเรื่อง ๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า ในการพิมพ์ครั้งนี้ ได้นำมาเรียบเรียงให้เป็นเรื่องเดียวกัน เพื่อให้ได้เนื้อหาพอเหมาะแก่ผู้อ่านทั่วไปจะพึงรู้เกี่ยวกับวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา อันเป็นเทศกาลสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวาระหนึ่ง

เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแก่ประชาชนทั่วไป และเพื่อเพิ่มพูนกุศลเจตนาของพุทธศาสนิกชน ผู้ตั้งใจบำเพ็ญกุศลกิจ มีการให้ทาน รักษาศีล ฟังธรรม และเจริญภาวนาเป็นต้น ในเทศกาลบุญเช่นนี้ วัดบวรนิเวศวิหารจึงได้จัดพิมพ์พระนิพนธ์เรื่องอาสาฬหบูชา เข้าพรรษานี้ เป็นพุทธบูชา และแจกเป็นธรรมบรรณาการแก่สาธุชนทั่วไป

วัดบวรนิเวศวิหาร

กรกฏาคม ๒๕๕๗

ที่มา : พระศากยวงศ์วิสุทธิ์, วัดบวรนิเวศวิหาร ๒๕๕๗

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น