ธรรมประพันธ์

อริยวินัย รวบรวมจากพระไตรปิฏก

พระพุทธพจน์ที่ทรงบัญญัติห้ามหรือทรงอนุญาต ซึ่งเป็นพระดำรัสนั้นมีความหมายชัดเจน ทั้งโดยพยัญชนะและโดยอรรถ ซึ่งจะเห็นได้ในหลายกรณี โดยจะกินความหมายได้ครบถ้วน กว้างขวาง และยืดหยุ่นกว่าในเหตุต้นบัญญัติทั้งยังสอดรับตรงกันในทุกแห่ง จึงควรที่จะพิจารณาพระดำรัสที่ตรัสไว้โดยตรงเป็นหลัก โดยคำนึงถึงพุทธประสงค์และพุทธจริยาประกอบด้วย

ส่วนวิภังค์สิกขาบท, อนาบัติ ซึ่งได้รวบรวมไว้ในชั้นพระไตรปิฏก มีความไม่สอดคล้องกับเรื่องหรือพุทธพจน์บ้างในบางแห่ง

ส่วนองค์แห่งอาบัติ, คัมภีร์ชั้นอรรถกถา, และคำอธิบายชั้นหลัง ฯลฯ (ซึ่งได้แยกไว้ในส่วนเชิงอรรถ) มีการอธิบายขยายความตามทัศนะของแต่ละท่านแต่กต่างกันไป

การศึกษาพระธรรมวินัยจึงควรที่จะพิจารณาความสำคัญ ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ แยกตามลำดับชั้นของข้อมูล โดยมุ่งเน้นไปที่พระพุทธดำรัสที่ตรัสโดยตรง นักวินัยธรทั้งหลายเห็นควรประการใดพึงพิจารณาเองเถิด…

การรวบรวมพระวินัยที่ทรงบัญญัติไว้ทั้งหมดนี้ ยิ่งค้นคว้าตรวจสอบก็ยิ่งพบความละเอียดละออ เป็นข้อความลึก มีความหมายซึ้ง ซึ่งเป็นเฉพาะพระพุทธวิสัยโดยตรงจริงๆ จึงเป็นการยากที่จะชี้ชัดให้กระจ่างลงไปในบางกรณี จึงได้ใช้ความพยายามรวบรวมด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งก็ทำได้ภายใต้ข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน ขอท่านผู้รู้ทั้งหลาย โปรดพิจารณาให้ละเอียด้วยดีก่อน จึงจะปลงความเห็นใดๆ ลงไป

คณะผู้รวบรวมจึงขอน้อมรับ ขออภัยต่อทุกท่าน และกราบขอขมาต่อ “องค์พระรัตนตรัย” ถ้าจะมีสิ่งบกพร่องใดๆ อันอาจเกิดมีขึ้นได้ในหนังสือเล่มนี้

คณะผู้รวบรวมและเรียบเรียง

วันพฤหัสบดีที่ ๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น