ธรรมประพันธ์

หยดน้ำบนใบบัว

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

“หยดน้ำบนใบบัว” เป็นหนังสือที่บอกเล่า คติธรรมและชีวประวัติของ “หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน” (พระราชญาณวิสุทธิโสภณ) ซึ่งเป็นพระผู้มีศีลาจารวัตรอันงดงาม เป็นปราชญ์แห่งพุทธศาสตร์และนักปฏิบัติชั้นครูแห่งครู เป็นตัวอย่างอันดีงามทั้งทางโลกทางธรรมแก่ผู้ได้พบเห็นกราบไหว้ เป็นที่เคารพศรัทธาของประชาชนสูงสุดผู้หนึ่งในยุคนี้

เส้นทางปฏิบัติธรรมของหลวงตา เป็นรูปแบบแห่งความเด็ดเดี่ยว ความเป็นนักสู้ไม่มีคำว่าย่อท้อศิโรราบต่ออุปสรรค ยึดเส้นทางสู่เป้าหมายไม่วอกแวกกับสิ่งยั่วยวน หลวงตาจึงเป็นแบบอย่างชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรม

คติธรรมและชีวประวัติดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการได้รวบรวมจากเทศนาคำสอน คำปรารภ คำสนทนาของหลวงตาในต่างวาระและโอกาสให้แก่พระเณรอุบาสกอุบาสิกา ศิษย์ยานุศิษย์ ตลอดจนประชาชนทั่วๆ ไป จึงเป็นธรรมะที่มีเนื้อหากว้างขวางหลากหลาย ตื้นลึกยากง่ายแตกต่างกันไป ให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาได้อ่านได้ศึกษาค้นคว้าเลือกสรรไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตามกำลังความสามารถของแต่ละบุคคลเพื่อเป็นแบบอย่างอุทาหรณ์ให้เกิดกำลังใจในการประพฤติปฏิบัติตนให้ดีงาม ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม เกิดความสงบสุขร่มเย็น มีความก้าวหน้าในชีวิตการงานทั้งทางโลกทางธรรมสืบต่อไป

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น