ธรรมประพันธ์

หนังสือทำวัตรสวดมนต์แปล ศีล สมาธิ ปัญญา วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ

หนังสือ ทำวัตรสวดมนต์แปล ศีล สมาธิ ปัญญา วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยพระครูจันทนิภากร (ถวิล จนฺทสโร) เป็นหนังสือสวดมนต์ที่ใช้ประกอบกิจกรรมการทำวัตรสวดมนต์เช้า-เย็น ณ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ สามเณร และผู้ปฏิบัติธรรมสามารถสวดมนต์ตามผู้นำได้อย่างถูกต้อง ยังประโยชน์ให้เกิดสมาธิตั้งจิตเปล่งวาจา และเกิดปัญญาจากการรับรู้ความหมายที่แปลจากภาษาบาลี

คำนำ

หนังสือสวดมนต์แปลฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความดีไว้เป็นทุน หวังผลบุญเป็นกำไร เอาความสุขใจเป็นรางวัลของชีวิต คนดีย่อมทิ้งรอยแห่งความดีไว้เป็นทุน คนชั่วย่อมทิ้งรอยแห่งความชั่วไว้ฉันใด เหมือนไฟไหม้ย่อมทิ้งเถ้าถ่านไว้ฉันนั้น

อานิสงส์ของการสวดมนต์

  • ไล่ความขี้เกียจ ขณะสวดมนต์ อารมณ์เบื่อ เซื่องซึม ง่วงนอนเกียจคร้านจะหมดไป เกิดความแช่มชื่นกระฉับกระเฉงขึ้น
  • ตัดความเห็นแก่ตัว เพราะขณะนั้นอารมณ์ของเราไปหน่วงอยู่ที่การสวด ไม่ได้คิดถึงตัวเอง ความโลภ โกรธ หลง จึงมิได้กล้ำกรายเข้าสู่วาระจิต
  • ได้ปัญญา การสวดมนต์โดยรู้คำแปล รู้ความหมาย  ย่อมทำให้ผู้สวดได้ปัญญา ความรู้ แทนที่จะสวดแจ้ว ๆ เหมือนนกแก้ว นกขุนทองโดยไม่รู้อะไรเลย เป็นเหตุให้ถูกค่อนขอดว่าทำอะไรโง่ ๆ
  • จิตเป็นสมาธิ เพราะขณะนั้นผู้สวดต้องสำรวมใจแน่วแน่ มิฉะนั้นจะสวดผิด ได้หน้าลืมหลัง เมื่อจิตเป็นสมาธิ ความสงบเยือกเย็นในจิตจะเกิดขึ้น
  • ได้เฝ้าพระพุทธเจ้า เพราะขณะนั้นผู้สวดมีกาย วาจาปกติ (มีศีล) มีใจแน่วแน่ (มีสมาธิ) มีความรู้ระลึกถึงคุณความดีของพระพุทธเจ้า (มีปัญญา) เท่ากับได้เฝ้าพระองค์ด้วยการปฏิบัติบูชาครบไตรสิกขาอย่างแท้จริง

ขอให้ผู้ได้รับหนังสือเล่มนี้ โปรดใช้ให้เกิดประโยชน์ ให้เกิดอานิสงส์ดังได้กล่าวไว้ในตอนต้น ก็จะเป็นผู้ที่ประสบแต่ความเป็นสิริมงคล บังเกิดความสุข ความสงบแก่จิตใจ ตามควรแก่ความเพียร ของแต่ละบุคคลอย่างแน่นอน

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น