ธรรมประพันธ์

สมุดจดหมายเหตุบันทึกธรรม โดย พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร

บันทึกธรรมานุสรณ์ ในการเข้าปฏิบัติธรรม ๓ ปี ๓ เดือน ๓ วัน แต้มไว้วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖ พระครูบาเจ้าบุญชุ่ม ญาณสํวโร อรัญวาสีภิกขุ ตุ๊เจ้ามหาป่าพุทธรังษีมุนีโพธิสัตว์ บทธรรมสภาวะ สรุปประเมินผลในการเข้าอธิษฐาน ปฏิบัติธรรมภาวนาในถํ้ามหาโพธิสัตว์ราชคฤห์ อำเภองาว จังหวัดลำปาง เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๘ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖ รวมเป็นเวลา ๓ ปี ๓ เดือน ๓ วัน ๓ ชั่วโมง ๓๓ นาที

ฉะนั้น เนื่องในโอกาสมงคลสมัยครบการปฏิบัติธรรม เราขอโอกาสขออนุญาตแต้ม บันทึกบทธรรมสภาวะและนิมิตต่าง ๆ ในระหว่างเข้าบำเพ็ญธรรม และประเมินผลการปฏิบัติธรรมตามความเป็นจริง และเปิดเผยให้ทราบจากใจจริง และคติธรรมสอนใจ ผู้ใฝ่ทางพระนิพพาน เพื่อเป็นแนวทางสัมมาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เพื่อสงบระงับดับเย็นเห็นแจ้งในสัจธรรมนำตนพ้นจากวัฏทุกข์ ถึงบรมสุขเกษมยิ่งอมตธาตุ อนันตธรรมอันบริสุทธิ์ จากโพธิจิตถึงโพธิจิตทุกดวง จากธาตุรู้สู่ธาตุรู้ สู่ความว่าง ดังนี้ แล

ผู้มีศรัทธาตั้งมั่นดีแล้วย่อมพ้นทุกข์ได้ ผู้มีปัญญา และความเพียร ย่อมนำตนพ้นจากทุกข์ได้ ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก บุคคลจะบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญา ปัญญาเป็นทรัพย์อันประเสริฐของหมู่ชน บุคคลไม่พึงประมาททางแห่งปัญญา บุคคลจะล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียร ความเพียรมีที่ใดความสำเร็จผลย่อมมีที่นั่น มุนีผู้อยู่อย่างสงบย่อมพบทางสันตินิพพาน ความสุขอยู่ไม่ไกล ถ้าใจเรารู้จักปล่อยวาง ธรรมทั้งหลายรวมลงด้วยความไม่ประมาท ดังนี้

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย